ระบบหายใจ และ เซลล์ต่างๆในร่างกาย

ระบบหายใจ

การหายใจเป็นการนำออกซิเจน เข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกและปากเข้าไปในหลอดลมไปสู่ปอด ระบบหายใจ และจากปอดเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย เซลล์จะนำสารอาหารและออกซิเจนไปผลิตพลังงานเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียกลับสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและถูกกำจัดออกที่ปอดระบบหายใจ

นอกจากจะมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปกำจัดออกแล้วยังมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรด-เบส ในร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วเกินไปด้วย

หากร่างกายได้รับสารที่เป็นกรดมากเกินไปจะมีผลให้ปฏิกิริยาเคมีภายในและภายนอกเซลล์เปลี่ยนแปลงไปจนอาจเป็นอันตรายได้ ร่างกายจะลดความเป็นกรดโดยหายใจเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ออก

เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ในสารละลายในร่างกายมีสภาวะเป็นกรด ในกรณีที่ร่างกายได้รับสารที่เป็นเบสมากเกินไปการหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจะลดลงเพื่อเพิ่มสภาวะกรดในร่างกาย เป็นการลดสภาวะเบสในร่างกาย

ระบบหายใจ

อวัยวะในระบบหายใจ ได้แก่ จมูก คอหอย กล่องเสียง หลอดลม และปอด

การหายใจถูกควบคุม โดยการหดตัวของกระบังลมกล้ามเนื้ออกและปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในโลหิตเมื่อกะบังลมหดตัวจะดึงกะบังลมลงเพื่อเพิ่มปริมาตรในช่องอกส่วนการหดตัวของกล้ามเนื้ออกจะยกกระดูกซี่โครงขึ้น

ช่องอกจึงขยายออกทำให้ปริมาตรของปอดเพิ่มมากขึ้นความดันภายในปอดจึงต่ำกว่าความดันบรรยากาศทำให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ปอดเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวปอดจะหดตัวเข้าสู่สภาวะเดิมทำให้ความดันภายในปอดสูงกว่าความดันบรรยากาศ

อากาศจะถูกดันออกจากปอดถ้าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโลหิตสูงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็จะกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจที่สมอง บังคับให้กะบังลมหดตัวและปอดขยายขึ้นทำให้อากาศเข้าปอดได้มากขึ้น

ปอดประกอบด้วยถุงลมเล็กๆจำนวนมาก แต่ละถุงมีขั้วต่อเข้ากับหลอดลมและถูกล้อมรอบด้วยหลอดโลหิตฝอยทั้งแดงและดำ หลอดโลหิตฝอยเหล่านี้เชื่อมโยงกับหลอดโลหิตจากหัวใจ ออกซิเจนในอากาศที่เข้ามาในปอดจะแพร่ผ่านถุงลมเข้าสู่หลอดโลหิต ในขณะเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์ในโลหิตก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมและถูกขับออกสู่ภายนอกในระหว่างกายหายใจออก

ระบบหายใจ

ในระบบหายใจจะมีกระบวนการหายใจ 5 กระบวนการ คือ

  1. การหายใจเข้าและออกของปอดเริ่มตั้งแต่การถ่ายเทอากาศจากภายนอกร่างกายเข้าและออกจากถุงลมในปอด
  2. การหายใจภายนอก ซึ่งเป็นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง ถุงลมในปอดกับแก๊สที่อยู่ในกระแสโลหิต
  3. การขนส่งแก๊ส เป็นการขนส่งออกซิเจนจากถุงลมในปอดไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ทั่วร่างกายกลับมาสู่ถุงลมในปอดผ่านทางระบบไหลเวียนโลหิต
  4. การหายใจภายใน เป็นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างแก๊สที่อยู่ในกระแสโลหิตกับเซลล์ของร่างกาย ซึ่งจะเกิดที่หลอดโลหิตฝอยต่างๆ
  5. การหายใจระดับเซลล์เป็นกระบวนการใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยากับสารอาหารทำให้เกิดพลังงานและมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วย
ระบบหายใจ และ เซลล์ต่างๆในร่างกาย
Scroll to top